Публикувано от: rq85 | септември 10, 2014

Знаем ли колко струваме?

Известно е, че България е енергийно зависима страна, което преопределя нейното икономическо, социално и политическо развитие, и често – поведение и принадлежност. Под зависимост, обаче, трябва да се има предвид, не фактът, че 85-90 % от енергийните ни нужди се покриват от една страна, а от това, че нямаме други опции за доставки на енергийни ресурси, при положение, че на единственият ни доставчик му се случи нещо лошо или реши да увеличи цената на тези ресурси? Следователно, съвсем естествено днес, стремежът, на всички българи за енергийна независимост, е обусловен от желанието на нацията да постигнем по-добър жизнен стандарт. Както и да направляваме сами своя живот! Т.е. в случая сме важни ние… българите! В тази връзка, още по-важно е търсейки независимост от единия източник (субект със специални интереси), да не попаднем в нова, алтернативна зависимост от друг източник (субект)? А когато говорим за икономическо развитие посредством енергетиката, то важен акцент е устойчивото развитие – във всичките му форми – екологочно, икономическо, политическо!
През последните години, особено след поредицата газови кризи и текущата изострена геополитическа ситуация, България повече от всякога иска да развива собствения си потенциал на добив на нефт и газ. За тази цел властите в страната (независимо леви или десни) приоритетно се обръщат/ха към западните методи на добив, а и инвестиции. В това няма нищо лошо, ако се спазват законите, решенията се вземат на широка институционална основа, а технологиите са проверени и не носят риск за околната среда и населението.
Един от тези опити за собствен добив е проектът в Блок 1-11 Вранино, разположен в Добруджа.
Проектът
Информацията за този проект сочи, че блокът е проучван от държавните власти още през 60-те и 80-те години на миналия век, като са направени 220 сондажа в рамките на блока и прилежащите му области. През 2000 г. проучванията са подновени, вече от частно дружество. Тогавашният титуляр на разрешението – американската CBM Energy Limited, провежда сеизмичните изследвания и прави още един сондаж през 2005 г. От вече съществуващите сондажи, 120 се намират в този блок и достигат до въглищните пластове с високо съдържание на газ на дълбочина между 1200 и 2500 метра. Сондирането е било проведено в масивни въглищни залежи с високо съдържание на газ, където са установени над 60 отделни въглищни пластове с различна плътност и съдържание на газ. Въглищата се намират във вътрешните пластове, от различни видове. В крайна сметка, според резултатите от проучванията има потенциал за добив на над 7 млрд. куб.м метан от въглищни пластове, което се явява значителен ресурс за страната. През 2008 г. CBM Energy Limited подава искане за регистриране на търговско откритие, което е необходимо за получаване на концесия. Фирмата обаче получава отказ от Министерството на околната среда, като специалисти твърдят, че причините са били абсолютно формални. Това на практика блокира дейността й и тя решава да се оттегли от страната.
Впоследствие е открита нова процедура за издаване на разрешение, която е спечелена от Park Place Energy през 2010 г. Решението е обжалвано от другия кандидат, което спира проекта за няколко години. През юни 2013 г. тричленен състав на ВАС отхвърля жалбата, но ответната страна така и не подава нова в определения за това двуседмичен срок. А това става възможно след споразумение между двете състезаващи се компании. През месец август 2013 г. Park Place Energy увеличава капитала си с 1.1 млн. долара, като според съобщението целта е да се финансира въпросното споразумение, както и да се осигури междинен оборотен капитал, като очаква да започне проучвания още през същата година.
Към 8 април 2014 г. компанията постига договорка с Министерство на икономиката и енергетика за изследване на посочения регион, като се обявява, че ще се направят пет микро сондажа, както и ще се изследват сеизмологичната активност на региона, така че да се придобие реална представа за наличието на ресурса и потенциалното започване на дейност по добив!
Към 9 април 2014 г. Park Place не дава точна оценка на резервите на газ в страната?
Технологията
Според наличната публична информация се предвижда, при крайната фаза на реализация на проекта, да се използва технологията „подземна въглищна гази-фикация“ (Underground Coal Gasification или UCG). Т.е. да се извършва по метода на разбиване на скалните сло¬еве, както при шистовия газ. Сондата върви вертикално надолу, след това прави завой на 90 градуса и извършва хори¬зонтално разбиване. В получе¬ния канал се нагнетяват кис¬лород, въздух, вода и горивни агенти под високо налягане и след това въглищните пла¬стове се запалват. При горе¬нето се отделя газова смес (нискокалоричен въглищен газ), която няма нищо общо със синьото гориво. Въглищ¬ният газ съдържа 27% въглеро¬ден двуокис, 10% въглероден моноокис, 27% водород, едва 6% метан и 30% водни пари и други газове. Той се извлича от земята посредством друг прокаран в земята канал. Газо¬вата „попара“, изтеглена от земните пластове, впослед¬ствие се подлага на сепарация и от продуктите й се произ¬веждат горива или химикали. Възможно е да се произ¬веде и водород или син¬тетичен природен газ.
Според експерти, този метод е стар, но все още е на експе¬риментален стадий, защото е изключително отровен. Тра¬гична илюстрация на необра¬тимите поражения, които нанася, са районите в Австра¬лия и САЩ, където е бил ап¬робиран и след това изоста-вен. Пословично е градчето Сентралия в щата Пенсилва¬ния, където преди 50 години добивната компания, подпали¬ла въглищните пластове, не е могла да ги угаси. Те още горят, а отровните газове и пламъци излизат „по естествен път“ – през пукнатините в земната твърд – вече половин век и не се знае още колко столетия ще продължават да горят.
Този метод на добив на газ е използван и във Великобритания през годините след края на Втората световна война. След множество смъртни случаи методът е обявен за „газът на смъртта“. През 60-те години на миналия век британците спират добива на въглищен газ и преминават на ресурсите от Северно море. В страните, в които се е добивал този газ, има множество неправителствени организации, които се противопоставят на властите заради несъщественото добивно количество за сметка на високия риск, който се поема.
Компанията
От годишните финансови отчети на Park Place Energy, става ясно, че компанията е създадена през 2004 г. в щата Невада, под името ST Online Corp. Интересно е, че до 2007 г. основният бизнес на компанията е фокусиран върху он-лайн уебсайтове за продажба на видео уроци по тенис на корт и продажбата на електронни книги. През 2007 г., след закупуване на компания за експлоатация на находища, Park Place Energy получава настоящото си име и преструктурира дейността си с акцент върху развитието на енергийния си бизнес. Така стартирайки новата си дейност, компанията придобива няколко концесии и права за добив на нефт и газ по целия свят, и добив на диаманти в Централна Бразилия.
Понастоящем, в сайта на Park Place Energy, е посочено, че основната й дейност е концентрирана в Канада и приоритетно в Североизточна България. За целта, седалището на основния й офис е преместено в Калгари, Канада, а в България е открит клон, който ще отговаря и за цяла Европа.
Прави впечатление, че финансовото положение на компанията не е добро. От годишните финансови отчети, поместени на уебсайта на компанията, става ясно, че към 31.12.2013 г. активите й възлизат на 390 хил щ.д. От които, 346 хил щ.д., придобити в България. А от създаването на компанията (през 2007 г.) до края на 2013 г. тя реализира отрицателен финансов резултат в размер на над 12 млн.щ.д!
Решения и отговорности
От страна на държавата, окончателно договорът за търсене и проучване на нефт и приро¬ден газ в „Блок 1-11 Вранино“ е сключен на 1 април тази го¬дина от Драгомир Стойнев, министър на икономиката в кабинета „Орешарски’, като се основава на решение на пра¬вителството на Бойко Бо¬рисов от 4 октомври 2010 г. (Решение на МС No 718). Всъщност, след като през 2013 г. обжалването на решението на правителствените власти е отхвърлено, ВАС нарежда изпълнението на договора и министър Стойнев се съобразява със съда. Според това решение компанията следва да извърши за своя сметка и на свой риск търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-11 Вранино с размер 397,42 km2, с координатни точки от № 1 до № 5 съгласно приложението. Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване на договора за търсене и проучване на нефт и природен газ с право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия и по ред, определени в сключения договор. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Понастоящем служебния министър на околната среда и водите Светлана Жекова издава Решение No 28/26.08.2014, с което се дава разрешение на кор¬порацията да извърши проучва¬нията в Блок 1-11 Вранино. Разрешението е за срок от 5 години с опция за удължаване до още 5 години. При доказ¬ване на търговско откритие разрешителното се преобра¬зува в лиценз за експлоатация в продължение на 35 години!
Какво да очакваме? Какво да искаме?
Съвсем естествено, решението на министър Жекова първо предизвика реакцията на местните власти и жители, в чиито обхват влиза този проект, а именно района на град Шабла, град Каварна, град Генерал Тошево и град Балчик, като при едно отрицателно въдействие той ще засегне защитени зони като: „Езеро Дуранкулак“, „Калиакра“, „Крайморска Добруджа“ и „Било“. От друга страна, поради националното значение на Добруджа, известна като „Житницата на България”, този проект се вписа дневния ред на обществото, в графа „стратегически”, от гледна точка на националната сигурност и благоденствие на населението. Т.е. води и ще води до общонационално решение (твърда реакция), базирано на адекватна и лесно оценима информация.
Но няма как да е иначе, щом по стар български обичай, отново не е налична релевантна информация и достатъчно добра степен на прозрачност на действията и решенията на правителствените власти и при този случай.
Стигна се дотам, че някои от кметовете на тези населени места научиха от медиите за решенията на централната власт! Освен всичко друго, това говори за пълна липса на координация между различните нива на управление в България, което пък обезмисля изпълнението на множество държавни документи и стратегии в тази област, наред с тези за местната децентрализация и фискална самостоятелност на общините; развитието на гражданското общество на местно ниво; запазването и акцентирането върху местните културни и природни дадености и особености. Обезмисля и съществуването на много структури на държавно управление… обезмисля демократичния начин на обществено развитие.
Стигна се и дотам, че отново в социалните мрежи се организират протести в редица градове за защита на националните интереси. Т.е. още по-лошо – комуникацията между населението (избиратели и данъкоплатци) и управляващите продължава да е нарушена или откровено липсва.
От тук, основният въпрос е докога ще се правим, че живеем в демократична държава?
Под голяма въпросителна е и, защо ако този проект е добър за България, т.е. е безвреден, и носи високи икономически ползи за населението, трябва да се действа по този начин. Например, поддръжниците на проекта, сред властта и някои от „експертите” в областта говорят, че става въпрос само за проучване, а не за реален добив на газ. В тази връзка е много важно да се изясни, защо ще се правят нови сондажи, след като вече имаме над 220 сондажа. И как ще се правят те? Ако методът, не е безопасен (каквито съмнения има), то щетите за района, а и България ще са неоценими високи. Кой тогава ще гарантира сигурността на нацията?
Не по-маловажно е и да се отговори, защо компания, която до 2007 г. се е занимавала с продажба на он-лайн курсове по тенис и електронни книги, и която няма други подобни проекти по света, а е и на загуба от началото на съществуването си, е била избрана да реализира толкова значим за България проект?
Все въпроси, на които държим да получим отговорите?


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Категории

%d блогъра харесват това: