Публикувано от: rq85 | юни 18, 2014

Бюджет 2014 – тенденции… (част 2)

автор: Център за обществено развитие

Разходна част

Когато не се изпълнява приходната част на бюджета се повдига дебат за разширяване на бюджетното салдо (в контекста на подпомагане на икономическата актичност чрез държавно потребление и инвестиции) или извършване на реформи с цел оптимизация на разходната част.
Към 30.04.2014 г. размерът на общите разходи по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) е 10 318.3 млн. лв. (31.7% от годишните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2014 г.), което е със 7.8% (743.4 млн. лв.) повече спрямо 30.04.2013 г. За информация годишното изпълнение на показателя в края на месец април 2013 г. е било 30,2%, а през 2012 г. – 29,3%. За последните шест години посочените разходи отбелязват исторически връх. В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация на бюджета) посочените разходи се увеличават с 1 525,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. (най-добрата откъм приходи бюджетна година) – с 3 406,1 млн.лв.
Конкретно, при анализа на отчетните данни за изпълнението на КФП, за първите четири месеца на 2014 г., се забелязва тенденция на ускоряване в темпа на ръст на общите разходи след като през месец януари на годишна база разходите растат с 5,2%; през месец февруари – със 7,3%; през месец март – със 7,2% и през април – със 7,8%.
Отправяйки поглед към изпълнението на бюджета (КФП) през 2013 г. ще видим, че изпълнението на бюджетните разходи в рамките на разглеждания период се е движело без ясно очертана тенденция. В края на януари, на годишна база, разходите нарастват с 5,8%; през февруари – със 7,4%; през март – с 4,6% и през април с 9,4%.
За сравнение, през 2012 г,. на годишна база, представянето на разходите показва тенденция на ускорен ръст през първите три месеца от годината (януари – ръст от 2,1%; февруари – ръст от 4,8% и март – ръст от 5,9%), като в края на април се отчита забавяне на този ръст (3,0%).

В институционално отношение картината е следната:

Общите разходи на ниво Национален бюджет (държавния бюджет, плюс бюджета на социалното осигуряване и общините, без вноската в бюджета на ЕС) възлизат на 8 666,7 млн. лв., което е с 2,4% (203,1 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 8 463, млн.лв. (с 9,0 % или 702,3 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 7 761,3 млн.лв. (с 0,9 % или 66,7 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация на бюджета) посочените разходи се увеличават със 747,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. (втората най-добра откъм приходи бюджетна година след 2014 г.) – с 2 226,3 млн.лв.
По-детайлният анализ показва, че към 30.04.2014 г. разходите на ниво Държавен бюджет (величината, която се изпълнява със ЗДБРБ и обхваща републикански бюджет, бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт, без трансферите към др.институционални нива) са в размер на 2 752,2 млн.лв. (27.8% от разчетените за годината), което е с 2,7% (72,6 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 2 679,6 млн.лв. (с 8,6% или 211,8 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 2 467,1 млн.лв. (с 2,5 % или 63,2 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават със 100,4 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – с 320 млн.лв.
По отношение на извършените разходи в Бюджетите на социалното осигуряване към 30.04.2014 г. те са на исторически нива в размер на 4 258,8 млн. лв., което е ръст от 9,3% (361,9 млн.лв) спрямо същата отчетна дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в размер на 9,3% (333,1 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. ръстът е 1,5% (50,9 млн.лв). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 913,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – с 1 800,1 млн.лв.
По отношение на общинските разходи, към 30.04.2014 г. те възлизат на 1 353,2 млн.лв, което е с 2,5 % (34,6 млн.лв) по-малко спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. при тях се се наблюдава ръст от 12,8% (157,4 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. отново спад – с 3,0% (38,4 млн.лв). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи намаляват с 913,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – се увеличават с 210,6 млн.лв.

Общите разходи на ниво Европейски средства възлизат на рекордните 1 229,9 млн. лв., което е със 71,8% (514,2 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 715,7 млн.лв. (с 15,2 % или 94,5 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 621,2 млн.лв. (с 60,4 % или 233,8 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 634,7 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. –с 1 044,2 млн.лв.
В рамките на тези разходи особено внимание заслужава представянето на показателя капиталови разходи. Така например към 30.04.2014 г. те възлизат на 826,9 млн.лв, което е с 103,9% (421,3 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 405,6 млн.лв. (с 15,6 % или 75,2 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 480,8 млн.лв. (с 79,5 % или 212,9 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 496,8 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – с 700,4 млн.лв.
Извън посочените разходи, от държавния бюджет се извършват и трансфери.
Към 30.04.2014 г. те възлизат на 3 330,2 млн.лв., което е с 1,5 % (34,5 млн.лв.) повече спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 6,7% (207,7 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. ръстът е 14,8% (397,4 млн.лв). За информация, спрямо 30.04.2010 г. трансферите се увеличават с 668,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – с 1257,1 млн.лв.
В институционален план най-голям дял от предоставените трансфери потребяват бюджетите на социалното осигуряване (дял от 60,3%), общините (27,6%) и др. разпоредители (ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, БТА и др.) с дял от 4,2%.
Конкретно към 30.04.2014 г., на годишна база, трансферите за Бюджетите на социалното осигуряване нарастват със 7,4% (138,5 млн.лв) спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 4,5% (80,2 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. ръстът е в размер на 39,6% (508,3 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените трансфери се увеличават с 596,8 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 1 117,1 млн.лв.
По отношение на общините към 30.04.2014 г., на годишна база, трансферите спадат с 5,8% (56,7 млн.лв) спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. се отчита ръст от 11,1% (97,5 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. се регистрира отново спад в размер на 2,6% (23,1 млн.лв). Интересно е, че представянето на разходите на общините е обусловено от динамиката на предоставените от държавния бюджет трансфери.

В структурно отношение картината е следната:

В рамките на Националния бюджет разходите (към 30.04.2014 г.) имат следната структура: 49,1 % от тях се отчитат на ниво Бюджети на социалното осигуряване; 31,8% – на ниво Държавен бюджет; 15,6 % – на ниво Общински бюджет. За сравнение към 30.04.2013 г. това съотношение е: 46,0%:31,7%:16,4%, а към 30.04.2012 г. – 45,9%:31,8%:15,9%.
Детайлният анализ показва, че на ниво Държавен бюджет най-големи разходи се правят за заплати и възнаграждения на персонала – с рекордните 812,5 млн.лв. Това е с 4,9% (38,2 млн.лв) повече спрямо предходната година. Към 30.04.2013 г. на годишна база този ръст е в рамките на 7,5 % (54,0 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 34,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 168,4 млн.лв.
На ниво Бюджети на социалното осигуряване най-големи разходи се правят за социални дейности и стипендии – рекордните 4 212,1 млн.лв. Това е с 9,4% (361,7 млн.лв) повече спрямо предходната година. Към 30.04.2013 г. на годишна база този ръст е в рамките на 9,0 % (317,4 млн.лв), а към 30.04.2012 г. – 1,5 % (53,1 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 900,0 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 1 784,2 млн.лв.
На ниво Общински бюджети най-големи разходи се правят за текуща издръжка – 576,3 млн.лв. Това е с 7,3% (361,7 млн.лв) по-малко спрямо предходната година. Към 30.04.2013 г. на годишна база се отчита вече ръст в рамките на 11,4 % (63,6 млн.лв), а към 30.04.2012 г. – отново спад в размер на 0,4 % (2,4 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи намаляват с 4,6 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – се увеличават със 78,4 млн.лв.

Бюджетно салдо

След прегледа на представянето и структурата на приходната и разходната част на бюджета, се насочваме към динамиката на бюджетното салдо – резултатът от развитието на приходната и разходна част на бюджета.
Към 30.04.2014 г. е отчетено отрицателно бюджетно салдо по КФП в размер на 864.5 млн. лв., което е формирано от дефицит по националния бюджет в размер на 454.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 410.4 млн. лв. За сравнение за същия период на предходната година по КФП е отчетено отрицателно бюджетно салдо в размер на 286.4 млн. лв., в т.ч. дефицит в размер на 126.3 млн. лв. по националния бюджет и дефицит по европейските средства в размер на 160,1 млн. лв., а през 2012 г. – общ дефицит в размер на 217,1 млн. лв, от който излишък по националния бюджет в размер на 164,1 млн.лв и дефицит по европейските средства в размер на 381,2 млн.лв.

Фигура 2. Представяне на бюджетното салдо към края на месец април.
Figura 2

От всичко това личи, че дефицитът по КФП постъпателно се разширява, след като към 30.04.2014 г. той нараства с 201,9 % (578,1 млн.лв.) спрямо същия период на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. на годишна база този ръст е в рамките на 31,9% (69,3 млн.лв). Едва за същия период на 2012 г. се отбелязва спад с 60,7% (334,9 млн.лв.). В структурно отношение салдото по национални бюджет се влошава спрямо анализирания период на 2012 г. с 618,9 млн. лв. Подобно е положението и при салдото по европейските средства. Тук обаче за анализирания период в рамките на 2012, 2013 и 2014 г. се наблюдава перманентен дефицит, докато при представянето на салдото по националния бюджет през първата от цитираните години имаме положително салдо.
Към края на първите четири месеца на 2014 г. на ниво Държавен бюджет се отчита отрицателно бюджетно салдо в размер на 568,0 млн.лв. За сравнение за същия период на предходната година отрицателното салдо е в размер на 169,5 млн.лв. През 2012 г. бюджетното салдо е положително в размер на 16,2 млн.лв. През 2011 г. е отчетен отново дефицит в размер на 55,0 млн.лв.
На месечна база картината е следната:
През януари 2014 г. се отчита дефицит за месеца в размер на 373,2 млн.лв.; през месец февруари – дефицит в размер на 315,0 млн.лв.; през март – дефицит в размер на 185,8 млн.лв и през април – излишък в размер на 9.5 млн.лв. За сравнение, през 2013 г. представянето на бюджетното салдо е следното: януари – дефицит от 536,4 млн.лв; февруари – дефицит от 195,5 млн.лв; март – дефицит от 63,7 млн.лв. и април – излишък в размер на 509,0 млн.лв. През 2012 г. тенденцията е същата: януари – дефицит от 297,8 млн.лв; февруари – дефицит от 267,2 млн.лв; март – дефицит от 122,2 млн.лв и април – излишък от 470,1 млн.лв. През 2011 г. имаме: януари – дефицит от 477,4 млн.лв; февруари – дефицит от 273,1 млн.лв; март – излишък от 8,6 млн.лв и април – излишък от 190,0 млн.лв. През годината на актуализация на бюджета (2010 г.) картината е следната: януари – дефицит в размер на 499,1 млн.лв; февруари – дефицит от 899,1 млн.лв; март – дефицит от 270,9 млн.лв и април – излишък в размер на 369,2 млн.лв.

Фигура 3. Представяне на бюджетното салдо в рамките на месец април.
Фигура 3

край на част 2


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Категории

%d блогъра харесват това: