Публикувано от: rq85 | юни 18, 2014

Бюджет 2014 – тенденции и прогнози (от перспективата на периода януари-април 2014)

автор: Център за обществено развитие

За последните четири фискални години България на два пъти прибягва до актуализация на своя основен финансов план – държавния бюджет. Известно е, че бюджетът освен като счетоводна сметка, се приема и служи като инструмент за водене на икономическа политика. Още повече в отсъствието на монетарна политика, отнета от ръцете на българските власти след приемането на действието на системата на паричен съвет през 1997 г., този инструмент придобива доминиращо значение в българския обществен живот в последните 17 години. Заедно с това неговото състояние е индикатор, който се наблюдава от всички икономически агенти вътре и извън страната, допринасяйки за динамиката на техните инвестиционни намерения и икономическа активност в средносрочен и дългосрочен период. Следователно темата за бюджета на страната се приема като основна за просперитета на нацията, и в тази връзка много пъти се спекулира с нея по повод на политически или идеологически борби между различните партии, лидери и групи със специален интерес.
Независимо от негативния характер на публичното говорене, от страна на експерти, политици и наблюдатели, относно състоянието на бюджета на страната и оттам извеждането на тези за предстоящ фалит, то официалните данни дават основание да се заключи: бюджетът никога не е бил по-зле, но и никога не е бил по-добре?
В тази връзка и в контекста на социално-икономическата и политическа криза, обхванала България през последните години, е важно да се приеме/осъзнае, че състоянието на Бюджет 2014 е тема, която трябва да се разглежда и анализира в дълбочина. Още повече преди да се дават крайни оценки за качеството на дадено държавно управление, дадените политики или действия от една страна, и от друга – за състоянието на държавата изобщо. За тази цел обаче трябва да се познава понятието „бюджет”, както и структурата и отношенията на основните елементи в рамките на изградената структура.
Настоящият материал има претенциите, че ще даде една по-добра и крайно подробна картина на състоянието на бюджета на държавата към този момент, както и ще запознае/информира аудиторията относно течащи тенденции и взаимовръзки в рамките на този важен елемент на държавно управление. Основен източник на данни са официалните данни от Министерството на финансите (www.minfin.bg/меню статистика).
Условно, широкоизползвания в публичното пространство термин „държавен бюджет”, се дели на бюджет на ниво Консолидирана фискална програма (КФП), обхващащ Националния бюджет и бюджета по линия на Европейските средства. От своя страна бюджетът на ниво Национален бюджет включва следните съставни бюджети: Държавен бюджет (обхваща Централен бюджет, Бюджет на съдебната власт, Бюджет на Народното събрание и др.), Бюджет на социалното осигуряване (НЗОК, ДОО), бюджет на Общини, бюджет на др. разпоредители (ВУЗ, БАН, БНР, БТА и др.) и др. сметки.
Какви са тенденциите и перспективите пред Бюджет 2014?
Приходна част

Темата за събираемостта на даъчните приходи е част от по-голямата тема за изпълнението на бюджетните приходи изобщо. Какво се случва?
Към 30.04.2014 г. размерът на общите приходи по КФП (данъчни, неданъчни и помощи) е 9 453.8 млн. лв. (30.5% от годишните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2014 г.), което е с 1.8% (165.2 млн. лв.) повече спрямо 30.04.2013 г. За последните пет години посочените приходи отбелязват исторически връх.
Погледнато в динамика, при анализа на отчетните данни за изпълнението на КФП, за първите четири месеца на 2014 г., се забелязва отчетлива тенденция на остро забавяне в темпа на ръст на общите приходи след като на годишна база през месец януари приходите растат с 15,8%; през месец февруари – с 9,8%; през месец март – с 6,8% и през април – с 1,8%.
Отправяйки поглед към изпълнението на бюджета (КФП) през 2013 г. ще видим, че представянето на бюджетните приходи в рамките на разглеждания период се е движело относително добре. В края на месец февруари приходите растат с 4,0%, а през април – с 8,8%. За сравнение през 2012 г. представянето на приходите наподобяваше текущите тенденции – ръст на годишна база от 13,4% през месец януари; 11,5% – през февруари; 7,7% – през март и 7,4% през април.

В институционално отношение картината е следната:

Общите приходи, отчитани на ниво Национален бюджет (постъпленията по държавния бюджет, плюс бюджета на социалното осигуряване и общините) възлизат на 8 889,9 млн.лв, което е с 1.3% (112.8 млн. лв.) повече спрямо 30.04.2013 г. За последните шест години (от 2008 г. се съставя такъв бюджет във връзка с членството на страната в ЕС) посочените приходи отбелязват исторически връх. На ниво Национален бюджет това е най-добрата година (за първите 4 месеца) по отношение на общи приходи в историята!
Данъчните приходи на ниво Национален бюджет са в размер на 7 510.3 млн. лв., което е с 1.7% (123.1 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 7 387,2 млн.лв. (с 5,7% или 397,1 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 6 990,1 млн.лв. (с 7,6 % или 492,6 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация) посочените данъчни приходи се увеличават с 1 669,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в историята) – с 38,2 млн.лв.
По-детайлният анализ на структурата на ниво Национален бюджет показва, че към 30.04.2014 г. данъчните приходи на ниво Държавен бюджет (величината, която се изпълнява със ЗДБРБ и обхваща републикански бюджет, бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт) са в размер на 5 223,0 млн.лв. (30.1% от разчетените за годината), което е с 0.5% (27.5 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 5 250.5 млн.лв. (с 5,6% или 279,4 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 4 971,1 млн.лв. (с 11,5 % или 511,4 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план обаче, спрямо 30.04.2010 г. посочените данъчни приходи се увеличават с 1 234,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в исторически план) – намаляват с 406,6 млн.лв.
По отношение на данъчните постъпления в Бюджетите на социалното осигуряване, към 30.04.2014 г., те са в размер на 1 974,2 млн. лв., което е ръст от 7,4% (135,8 млн.лв) спрямо същата отчетна дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 4,9% (85,5 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. вече се наблюдава спад на годишна база от 1,7% (30,7 млн.лв). Така спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 331,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в исторически план) – с 296,6 млн.лв.
По отношение на Общинските данъчни приходи, към 30.04.2014 г., те възлизат на 313,1 млн.лв, което е с 5,3 % (15,9 млн.лв) повече спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 12,1% (32,1 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. – 4,5% (12,0 млн.лв). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 76,7 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в исторически план) – с 131,2 млн.лв.

Неданъчните приходи на ниво Национален бюджет (постъпленията по държавния бюджет, плюс бюджета на социалното осигуряване и общините) възлизат на 1 359,4 млн. лв., което е с 1.0% (13,1 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 1 346,1 млн.лв. (с 4,2% или 53,7 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 1 292,4 млн.лв. (с 1,9 % или 24,0 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи спадат с 44,1 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – се увеличават с 59,0 млн.лв.
По-детайлният анализ на структурата показва, че към 30.04.2014 г. неданъчните приходи на ниво Държавен бюджет са в размер на 709,9 млн.лв. което е с 1.6% (11.4 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 721,3 млн.лв. (с 3,0% или 22,1 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 743,4 млн.лв. (с 0,4% или 2,9 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи показват спад със 177,0 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – спад в размер на 183,1 млн.лв.
По отношение на неданъчните постъпления в Бюджетите на социалното осигуряване, към 30.04.2014 г. те възлизат на 22,6 млн.лв, което представлява спад от 49,2% (22,0 млн.лв) спрямо същата отчетна дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. се отчита ръст от 124,7% (24,7 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. се наблюдава отново спад на годишна база с 21,8% (5,5 млн.лв).
По отношение на Общинските неданъчни приходи (с доминираща роля в тях на местните такси), към 30.04.2014 г. те възлизат на рекордните за последните шест години 423,5 млн.лв, което е с 3,9 % (16,0 млн.лв) повече спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 10,6% (38,9 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. – 8,6% (29,1 млн.лв). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. неданъчните приходи на общините се увеличават със 75,9 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 153,8 млн.лв.

Общите приходи на ниво Европейски средства (постъпленията по линия на усвояване на средства по Оперативните и предприсъединителните програми (ФАР, ИСПА, САПАРД) на ЕС) възлизат на 563,9 млн. лв., което е с 10,2% (52,4 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 511,5 млн.лв. (с 123,9% или 283,0 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 228,5 млн.лв. (с 53,5 % или 79,6 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 344,4 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 222,8 млн.лв.

В структурно отношение картината е следната:

В рамките на КФП (което съответства на ниво Национален бюджет, тъй като по европейските средства не се събират данъчни приходи) данъчните приходи (към 30.04.2014 г.) имат следната структура: 69,5 % от тях се отчитат на ниво Държавен бюджет; 26,3 % – на ниво Бюджети на социалното осигуряване и 4,2% – на ниво Общински бюджет. За сравнение към 30.04.2013 г. това съотношение е било: 71,1%:24,9%:4,0%, а към 30.04.2012 г. – 71,1%:25,1%:3,8%.

Фигура 1. Основни групи данъчни приходи – изпълнение към 30 април.
Figura 1

Към анализираната дата с най-голям относителен дял от данъчните приходи на ниво Държавен бюджет е данъкът върху добавената стойност (нето) – 43.2% (приходите от тази група данъци заема 30,0%-ен дял в общите данъчни приходи, отчетени на ниво Национален бюджет/КФП). Приходите от ДДС към 30.04.2014 г. са в размер на 2 254.2 млн. лв. (27.2% от разчетените за годината), което е с 5.2% (124.1 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават със 713,2 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 248,4 млн.лв.
Конкретно при анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г. на годишна база, се отчита по-лошо представяне в посочените приходи, с изключение на месец януари, когато се наблюдават повече приходи с 11,0%. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на забавяне на годишния темп на спад при посочените приходи (от един 12,8%-ен спад през месец февруари се стига до 5,2% спад през месец април). За сравнение, през същия период на 2013 г. се забелязва по-добро представяне при тези приходи на годишна база, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено забавяне в годишния темп на ръст на приходите (ръст от 23,2% през месец февруари до ръст от 8,4% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 бе 30,2% от разчетените за годината. Освен това, въпреки по-благоприятните тенденции на развитие в представянето на годишна база на приходите от ДДС за периода януари-април през 2013 г. спрямо 2014 г. изпълнението на тези приходи за бюджетната 2013 година бе 96,2% от актуализираните разчети за годината. Това дава основание да се направи оценка, че приходите от ДДС няма да се изпълнят в рамките на предвидения план.
След приходите от ДДС, с най-голям дял в структурата на данъчните приходи на ниво Държаен бюджет са приходите от акцизи (нето) – 22,2%. Към 30.04.2014 г. те са в размер на 1 158.1 млн. лв. (26.5% от разчетените за годината), което е с 3.5% (38.8 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 249,9 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. с 24,3 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г. на годишна база, се отчита по-добро представяне в посочените приходи. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на ускорено забавяне в годишния темп на ръст на посочените приходи (от 19,2% темп на ръст през месец януари до 3,5% ръст през месец април). За сравнение, през същия период на 2013 г. се забелязва по-лошо представяне при тези приходи на годишна база, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено забавяне в годишния темп на спад на приходите (спад от 15,4% през месец януари до спад от 3,6% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 26,0% от разчетените за годината, като за бюджетната 2013 година то бе 98,6% от актуализираните разчети за годината. На тази база се очаква посочените приходи да се изпълнят в рамките на предвиденото в края на годината.
Следват приходите от данъка върху доходите на физическите лица – с дял от 16,9%. Към 30.04.2014 г. те са на историческо високо ниво от 884,9 млн. лв. (33,6% от разчетените за годината), което е с 5.9% (49.5 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават със 179,4 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. с 230,9 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г. на годишна база, се отчита по-добро представяне в посочените приходи. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на ускорено забавяне в годишния темп на ръст на посочените приходи (от 54,4% ръст през месец януари до 5,9% ръст през месец април). За сравнение, през същия период на 2013 г., на годишна база се забелязва сравнително по-добро представяне при тези приходи, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено нарастване на приходите (спад от 3,5% през месец януари до ръст от 10,2% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 33,2% от разчетените за годината, като в края на бюджетната 2013 година бе 94,6% от актуализираните разчети. На тази база се очаква посочените приходи да не се изпълнят в рамките на предвиденото в края на годината. Като тук проблемът е в прекалено голямото надценяване от страна на планиращия орган, отколкото при събираемостта на този вид данък! Не може през 2013 г. да постигаш най-добрите приходи от 2008 година (вкл.) насам и след актуализация да имаш изпълнение спрямо плана с 94,6%. Затова дори и при актуализация на Бюджет 2014 г. и по-добрите приходи пак ще се очаква не изпълнение на плана!
На следващо място в структурата на данъчните приходи са приходите от корпоративен данък – с дял от 14,3%. Към 30.04.2014 г. та са в размер на 745.7 млн. лв. (47.4% от разчетените за годината), което е с 5.9% (46.8 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 48,1 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 408,2 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г., на годишна база се отчита по-лошо представяне в посочените приходи. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на ускорено забавяне в годишния темп на спад на посочените приходи (от 138,9% спад през месец януари до спад от 5,9% през месец април. За сравнение, през същия период на 2013 г. се забелязва също по-лошо представяне при тези приходи на годишна база, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено забавяне в годишния темп на спад на приходите, завършваща с по-добри приходи на годишна база (спад от 87,1% през месец януари до ръст от 11,1% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 53,0% от разчетените за годината, като за бюджетната 2013 година то бе 101,0% от актуализираните разчети. На тази база се очаква посочените приходи да не се изпълнят в рамките на предвиденото в края на годината.
Постъпленията от мита и митнически такси към 30.04.2014 г. са в размер на 46.7 млн. лв. (34.3% от разчетените за годината), което е с 12.8% (5.3 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. Те заемат дял от 0,9% от общия размер на данъчните приходи в държавния бюджет. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 15,7 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 18,0 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г., на годишна база се отчита по-добро представяне в посочените приходи. В рамките на това представяне не се забелязва ясно очертана тенденция (в края на януари имаме ръст от 7,0%; в края на февруари – ръст от 14,2%; в края на март – ръст от 9,7% и април – ръст от 12,8%). За сравнение, през анализирания период на 2013 г. се забелязва също по-добро представяне при тези приходи на годишна база, като се наблюдава тенденция на известно забавяне в годишния темп на ръст на приходите (ръст от 30,5% през месец януари до ръст от 14,1% през месец април). За информация, изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 34,5% от разчетените за годината, като за бюджетната 2013 година то бе 121,8% от актуализираните разчети. На тази база се очаква посочените приходи да бъдат преизпълнени над предвиденото в края на годината.

край на част 1


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Категории

%d блогъра харесват това: