Posted by: rq85 | септември 23, 2013

Гръцката криза е шанс за Белене!

Историята

От 2008г. насам Гърция изпитва най-суровото в цялата си история свиване на икономиката след като за периода 2008г.-2012г. БВП на страната намалява с близо 100 млрд.щ.д. или отчетен спад от 27%. В същото време дълговото бреме на страната се увеличава бързо и опасно, като за същия период делът на държавния (вътрешен и външен) дълг в БВП се увеличава до 156.9% или увеличение от над 50 млрд.щ.д., и то след опрощаване на над 100 млрд.щ.д от страна на кредиторите на правителството.

Състоянието

В такава ситуация. логично се търси изход, освен чрез по-тясно сътрудничество с външните кредитори, но и чрез прилагане на вътрешни мерки за справяне с кризата. За да се намали това бреме е нужно да има устойчиво по-високи темпове на растеж на БВП. Известно е, обаче, че Гърция има слаба промишленост, ограничени селскостопански земи (изключение правят добрите добиви на тютюн и маслини), а брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е гарантиран най-вече от туризма (секторът дава 1/5 от  него), търговския флот (т.нар. шипинг) и сектора на услугите (да се огледаме и ще видим, че доста голяма част от големите европейски и световни компании и марки навлязоха у нас именно чрез гръцките им подразделения!).

Решението

Кои са секторите, извън традиционно силните и известни на широката публика, които могат да помогнат на страната да преодолее текущите си проблеми?

Един такъв се явява добивната промишленост

 

Гръцката добивна индустрия е бил винаги важен сектор за икономическата активност на страната, осигурявайки необходимите суровини за редица производствени сфери, явяващи се основни за националното стопанство, такива като производството на енергия, цимент, алуминий, строителни материали и др. Също така това е дейност с висока степен на износна насоченост, като по различни оценки около 65 % от нейните общи продажби се формират на външните пазари. В наше време именно този сектор придобива все по-голямо значение в опитите за преодоляване на негативните последици от кризата за страната.

 

В тази връзка три важни факта:

1/ според доклад на ООН, Гърция крие в земните си недра полезни изкопаеми като злато, мед и никел, които биха могли да извадят страната от сегашната икономическа криза.

2/ Страната притежава големи залежи и се явява основен световен производител на боксит (наред с Китай и Турция) – основна суровина за производството на алуминий и алум.изделия.

3/ Минералните изкопаеми са привлекли интереса на големи външни „играчи“. Гърция е на 57-о място от общо 177 държави относно възможностите й за привличане на инвестиции, свързани с природните ресурси.

Ще се спра и ще разгледам по-подробно втория от изведените факти.

 

Нужно е да се спомене, че в рамките на Европа Гърция е сред основните производители на алуминий и ал. продукти наред със страни като Босна и херцеговина; Франция; Германия; Исландия; Италия; Норвегия; Румъния; Сърбия; Испания; Швейцария и Великобритания. По различни оценки и доклади, секторът днес генерира от 3 до 5 % от БВП на страната, което в текущото състояние на икономиката обуславя все по-голямото му значение за решаване проблемите на страната.

 

Основни играчи в сектора са:

1/Aluminium de Grece S.A / Aluminium of Greece S.A.

Компанията е основана през 1960 г. със седалище гр. Маруси. Това е водеща индустриална компания в страната и основен стълб на тежката промишленост. Основана е от Френският металургичен гигант Pechiney с цел експлоатация на големите залежи от боксит на страната. Компанията избира да изгради своят завод в гр. Агиос Николаос, област Беотия, северния бряг на залива Коринт, Централна Гърция. Мястото за разполагане на производствените мощности е избрано поради големите запаси на боксит в района и добрата транспортна инфраструктура. Годишният капацитет за производство на този комплекс е 750 000 т. алуминий и 160 000 т. алуминиеви изделия. Компанията е на Атинската фондова борса от 1973 г. От 2005 г. компанията е част от Mytilenios Group, водеща индустриална група в секторите металургия, енергетика и отбрана. Днес, това й позволява да бъде един от най-модерните вертикално интегрирани предприятия за производство на алуминий и изделия, и търговия с тях.  Значението на тази компания се обуславя от факта, че директно и косвено над 40 000 души са заети в дейността й.  С годишен оборот от над 2 млрд. евро или над 0.7% от БВП на страната, тя е основен водещ играч в сектора наред със следващата компания.

2/VIOHALCO S.A.

Това е холдингова компания на най-голямата гръцка група занимаваща се с производство на метали. Оснавана е през 1937г. като за първи път пуска свои акции на Атинската фондова борса през 1947г. Компанията участва в капитала на приблизително 90 компании, 6 от които (ELVAL S.A., ETEM S.A., HALCOR S.A., HELLENIC CABLES S.A., SIDENOR S.A., and CORINTH PIPEWORKS S.A.) са листвани на фондовата борса и са водещи компании в своите сектори.  С производствени мощности в Гърция, България, Румъния и Великобритания, компаниите специализирани в производството на мед ( HALCOR S.A. and SOFIA MED S.A.), алуминий (ELVAL S.A., ETEM S.A. and BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd), и стоманени продукти (SIDENOR S.A., STOMANA INDUSTRY S.A. and CORINTH PIPEWORKS S.A.), а също и кабели (HELLENIC CABLES S.A. and ICME ECAB S.A.), генерират годишен оборот от над 3 млрд. евро. Дейността на компанията в чужбина се развива чрез базираната в Англия BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd,, която произвежда литографични платна и фолио; чрез STOMANA INDUSTRY S.A., производител на стоманени продукти от България; SOFIA MED S.A., компания за обработка на мед и месинг ситуирана в България и ICME ECAB S.A., производител на кабели, намиращ се в Румъния.

Бидейки силно експортно-ориентирана, компанията допринася за около 9% от общия износ на Гърция. Продуктите й се продават в над 60 страни по целия свят, или директно от компанията или посредством местни партньори и представители в Англия, България, Румъния, Германия, Франция, Италия, Сърбия и Кипър.

Компанията притежава и развоен център – ELKEME S.A.

Какво представляват две от големите структури в рамките на холдинга?

ELVAL Hellenic Aluminium Industry S.A.

Това е подразделение на VIOHALCO за производство на алуминий и търговия. Компанията стартира своята дейност през 1973г. и в момента е една от най-важните структури в рамките на световната алуминиева индустрия. Едни от най-големите конкурентни предимства на групата са нейната производствена гъвкавост, нейното силно пазарно присъствие извън Гърция, нейната водеща позиция в страната, широката й дистрибуционна мрежа, и стратегическите й партньорства с добре известни световни фирми. Нейната производствена база включва 12 завода в Гърция, България и Великобритания, произвеждайки редица алуминиеви продукти, които посрещат нуждите на корабостроенето, автомобилната индустрия, строителството и печатната индустрия.

Основни подразделения на групата са: ELVAL COLOUR; ΕΤΕΜ; SYMETAL и BRIDGNORTH ALUMUNIUM.

Групата отчита позитивни резултати през 2012 г. с консолидирани приходи преди данъци от 22.6 млн. евро, или ръст от 25% в сравнение с 2011 г. Обемите на продажбите нарастват с международните продажби и консолидирания оборот остава на приблизително същите нива от тези през 2011 г. или 1.1 млрд. евро. През 2012 г. продажбите на компанията на местния пазар възлизат на 28 %, от който 51.5% са реализирани от подразделението SYMETAL, което от своя страна изнася 88.3% от своята продукция.

Като цяло, през 2012 г., Групата е представена в над 80 страни по целия свят. Освен Гърция, основни страни се явяват Германия, Италия, Франция, Полша, Холандия, Великобритания, Турция и САЩ, към които почти 60% от продажбите на Групата се реализират директно.

Halkor S.A.

Това е производител на мед и търговска подструктура на VIOHALCO. Чрез своето силно присъствие с предприятия в Гърция, България, Румъния, Групата произвежда и дистрибутира мед, медни продукти и кабели, бидейки единствен производител на медни тръби и продукти от цинк в Гърция.

Със своето бизнес присъствие от над 70 години в сектора на обработка и търговия с мед, Групата е силна единица обхващаща 18 компании, 8 завода и заемайки важно място в търговията в рамките на Европа, Азия, Америка и Африка.

Суровините използвани за производството са  с източници от България, Чили и Казахстан. Също така Групата е създала методология и мрежа за събиране и съхранение на скрап от медни продукти в рамките на страната и Балканския полуостров. Също така, Групата включва група от компанни под името  HELLENIC CABLES, които са активни в производството на кабели, емайлирани жици и изолиращи гумени изделия или пластмасови компоненти, използвайки 3 завода в Гърция и 1 в Румъния.
Консолидирания оборот през 2012 г. е за 1.3 млрд. евро, срещу 1.2 млрд. евро за 2011г. или ръст от близо 1 %.  Консолидираната брутна печалба намалява с 29.7 % и възлиза на 44.4 млн. евро, срещу 63.2 млн.евро през 2011 г. Консолидираните постъпления преди данъци, амортизация и обезценка възлизат на 34.3 млн. евро за 2012 г. срещу 49.2 млн за 2011 г. или спад с 30.3%, докато печалбата преди данъци и лихви е 8.7 млн.евро срещу 23.2 млн. за 2011 г.

Заслужава си да споменем и другите от по-важните играчи в сектора като:

1/ALCO Hellas S.A. Group – специализиран производител на алуминиеви профили.

Компанията е основана през 1990г. като основните й производствени мощности са разположени в гр. Аспропиргос, Южна Гърция. Като цяло структурата на групата обхваща големи заводи за производство на алуминиеви профили и търговски компании в страната и в чужбина. Притежава 3 завода в Германия и 2 в Гърция с общ производствен капацитет от 80 000 т. на година. Групата е представена на Атинската стокова борса от 1997г. За 2012 г. компанията отчита оборот от 257 млн.евро, при брутна печалба от 36.7 млн.евро.

2/Alumil Milonas Alum. Ind. S.A. – специализиран производител на ал. врати и прозорци.

Компанията е създадена през 1989г. в гр. Килкис, Северна Гърция и влиза в структурата на Alumil Group. Нейната продукция се изнася за над 50 страни в света, като е добре позната на пазарите в Югоизточна Европа, Средния Изток и Азия. За 2012 г. компанията има общ размер на годишните продажби – между 50 и 100 млн евро. С нает персонал от над 1000 души.

3/ Mevaco S.A.

 

Това е компания, базирана в Гърция, занимаваща се с преработка на метали и специализирана в производство на метални плоскости и други метални конструкции. За съжаление е недостатъчна публичната и достъпна информация за компанията.

 

И в края

„за АЕЦ Белене и гръцкия алуминий…?”

Днес, по ирония на съдбата, алуминиевия сектор на Гърция, освен нарасналото си значение за местната икономика, може да окаже влияние и върху икономиката на България по линия на реализацията на проекта за АЕЦ Белене. Ето един интересен цитат в тази връзка:

„Когато изграждахме „Белене“, много хора казваха, че България става център на производството на електроенергия на Балканите и ни питаха какво ще я правим“, разказва Христо Христов. „По този показател бяхме втората европейска страна след Франция, която осигуряваше около 80% от електроенергията си от АЕЦ, а ние над 47 на сто. След изграждането на „Белене“ и спирането на някои стари мощности, делът на атомната енергия щеше да достигне 75-78 %“.
За да се осигури стабилна денонощна работа на реакторите, Андрей Луканов предлага на правителството да внасяме боксит от Гърция и да произвеждаме алуминий. Разходите на електроенергия формират над 80% от цената на алуминия.
Тогава това се оказва единствената възможност през нощта реакторите на „Козлодуй“ и бъдещите реактори на „Белене“ да работят с оптимална мощност и да носят значителни печалби.
„На територията на Гърция са едни от най-големите и богатите находища на боксит в света. Тя няма достатъчно електроенергия и не е голям производител на алуминий. Произвежда концентрат, който се транспортира с кораби до Владивосток, а от там с влак през Сибир се доставя в Саяногорския алуминиев завод. Въпреки големите транспортни разходи, произведеният алуминий се продава с висока печалба,“ разказва Христов. „Още в началото на 80-те години на миналия век започнахме да проучваме варианта през нощта токът от „Козлодуй“ да се използва за производство на алуминий у нас или в Гърция, а през деня българо-гръцка фирма да произвежда от него различни изделия“. Проектът бе обсъден с тогавашния гръцки премиер Караманлис, който по този повод пристига на официално посещение.
„Много проекти имахме, но времето не ни стигна“, завършва със съжаление Христов.

/Цитат от думи на Христо Христов, един от бившите министри на търговията по времето на Т. Живков/

 

 

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: