Posted by: rq85 | август 1, 2012

Суверенните фондове на Сингапур

Правителството на Сингапур притежава два фонда Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) и Temasek Holdings.

Какво представляват те?

Инвестиционна корпорация на правителството на Сингапур

Инвестиционна корпорация на правителството на Сингапур (GIC) е суверенен фонд основан от Правителството на Сингапур през 1981г. с цел управление на валутните резерви на страната. Нейната мисия е да предпазва и подпомага международната покупателна сила на резервите, с цел постигане на добра дългосрочна възвръщаемост над глобалната инфлация за инвестиционен хоризонт от 20 години. С мрежа от 9 офиса в ключовите финансови столици в света, GIC инвестира международно в акции, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния пазар, недвижими имоти и специални инвестиции. Инвестиционният портфейл на GIC е управляван от неговите три субсидиара:  GIC Asset Management Pte Ltd (публични пазари), GIC Real Estate Pte Ltd and  GIC Special Investments Pte Ltd (инвестиции в частен капитал). През 2008г., The Economist отбелязва, че Морган Стенли оценява активите на фонда на 330 млрд.щ.д., правейки го третия най-голям суверенен фонд в света. В допълнение на GIC, правителството на Сингапур притежава друг суверенен фонд Temasek Holdings, който управлява активи за около 142 млрд.щ.д.

Високопрофилирани инвестиции

Традиционно, GIC поддържа един нисък профил на своите инвестиции. По време на ипотечната криза от 2007-2010г., обаче, редица от нейните инвестиции привличат вниманието по спорен начин. През 2006г. в пика на американския имотен балон, тя прави инвестиция за 200 млн.щ.д. в Stuyvesant Town—Peter Cooper Village, най-големия комплекс от апартаменти в Манхатън (а също и инвестиция във второстепенни заеми в размер на 575 млн.щ.д.). Управлението на комплекса, Tishman Speyer Properties and BlackRock Realty, води до просрочване на техния дълг през 2010г. и действително ликвидира инвестицията.

В края на 2007г., по време на първата фаза от кризата, GIC инвестира 11 млрд.щ.д. в швейцарски франкове за придобиване на 7.9% от акциите на местната банка UBS. Заемите са обърнати в акционерен капитал през 2010г. при реализирана 70 %-на загуба на стойността, която отчасти е компенсирана от един фиксиран купон от 9 %. GIC признава, че моментът за извършване на инвестицията би могло да бъде по-добре избран. Също така обявява, че други инвестиции направени по това време имат положителни норми на възвръщаемост, което компенсира загубите от UBS. Общия портфейл на GIC напълно се възстановява до своето ниво преди глобалната финансова криза. През 2008г. корпорацията инвестира 6.88 млрд.щ.д. в акции на Ситигруп. През 2009г. той съкращава своето участие в банката до по-малко от 5 %, реализирайки печалба от 1.6 млрд.щ.д., заедно с друга печалба върху оставащите й дялове в банката.

Изпълнение

През 2008г. GIC публикува за първи път доклад съдържащ данни за нейните печалби в рамките на 20 годишен период и повече информация за това как е управлявана и ръководена, и как тя инвестира международните резерви на Сингапур.

Корпорацията не разкрива общата сума на фондовете, която управлява и нейната годишна печалба и загуба. Разкриването на  точната сума би изложило на опасност целия размер на финансовите резерви на Сингапур и би направило по-лесно за атака на местния долар от страна на спекулантите през периодите на колебания. Към края на Март 2011г., 20-годишната реална норма на възвръщаемост, в допълнение на глобалната инфлация, е 3.9 %. 20-годишната номинална норма на възвръщаемост е 7.2 % измерена в щ.долари.

Със започването на 2011г. корпорацията също така публикува 5 и 10 – годишни номинални норми на възвръщаемост, с което създава чувство за продължително средносрочно инвестиционно изпълнение, дори докато GIC поддържа своите цели в дългосрочен план. Това включва два комбинирани портфейла и статистика за рисковете с цел да се отрази нивото на риск (волатилност) на целия портфейл и да се представи перспективата в отчитането на 5- и 10-годишните данни. Годишната възвръщаемост за 5-годишен период в щ.д. е 6.3 % без такси с ниво на риск от 12%, докато годишната възвръщаемост за 10-годишен период е 7.4 % с ниво на риск от 10%.  Тези параметри са сравними с годишната възвръщаемост за 5-годишен период от 5.3% и 4.9% преди такси за двата комбинирани портфейли, който също има по-високи нива на риско от 13.4% и 15% съответно. Годишната възвръщаемост за 10-годишен период, данните са 6.5% и 6.3% за двата комбинирани портфейла с ниво на риск от 11.2% и 12.6% съответно.

Ръководство и риск мениджмънт

Фондовете управлявани от GIC са собственост на Сингапурското правителство. Възвръщаемостта от инвестициите им допълва годишния бюджет на страната при извършването на разходи в областта на образованието, научни изследвания, здравеопазване и околна среда. Според Петата програма, компания създадена съобразно конституция на страната, GIC отговаря за различни ключови области към президента на Сингапур, който е овластен според конституцията да получава информация, с която да пази резервите на страната. Главния Одитор, който е назначен от Президента на страната, предоставя годишен доклад на Президента и Парламента за своята проверка относно дейността на Правителството и други структурни единици управляващи публични средства. GIC управлява риска чрез инвестиции в добре диверсифициран портфейл, с балансирано разпределение на видовете активи в него и според видовете бизнес сектори и географски райони. Това, също, е защото изпълнението на GIC следва да бъде оценено на базата на общия й портфейл в по-голяма степен отколкото чрез това колко загуби е натрупала от индивидуални инвестиции. Нейния подход към “рисково управление” има три отчетливи страни – риск на портфейла, риск на процеса и човешки риск.

Като член на Международната работна група на SWFs, която развива Принципите от Сантяго през Октомври 2008г., GIC публикува как тя приема и прилага доброволната част от тези общи принципи и практики.

 

Temasek Holdings

Това е инвестиционна компания притежавана от  правителството на Ситнгапур. С международен персонал от 380 души, тя управлява портфейл към края на Март 2011г., за около 193 млрд.сингапурски долара (157 млрд.щ.д.), с основен фокус  Азия. Това е един активен акционер и инвеститор в сектора на финансовите услуги, сектора на комуникациите и медиите, в технологиите, транспорта, индустрията, биотехнологиите, недвижимите имоти, енергетиката и ресурсите. Темасек е една от малкото глобални фирми с най-висок корпоративен кредитен рейтинг присъден и от двете най-големи агенции Стандарт енд Пуърс и Муудис, съответно ААА и Ааа. Тя също така постига перфектни резултати в тримесечното издание на “Индекс за прозрачност на суверенните фондове”, един показател за откритост на държавните инвестиционни фондове.

В допълнение, правителството на Сингапур има друга инвестиционна цел, значително по-голяма GIC, която инвестира основно чуждестранните резерви на страната.

Темасек набляга в изяяленията си, че не е точно суверенен фонд, в смисъл че той “трябва да продава активи за да увеличи ликвидните средства предназначени за нови инвестиции и не изисква правителството да дава одобрение за тези операции”. Това обяснение, направено от говорител на компанията през 2008г., в последствие е предмет на обсъждане от министъра на финансите на Сингапур, който отстоява мнението, че широката дефиниция на термина “суверенен фонд” би трябвало да включва “всички средства притежавани от държавата, според техните източници”. Той заявява, обаче, че това твърдение е направено в контекста на едно споразумение от 2008г. между Министерството на финансите на САЩ, Abu Dhabi Investment Authority и GIC относно прозрачността и неполитизирането на инвестициите от суверенните фондове, и че Темасек вече посреща издадените правила и осигурява повече детайли, отколкото се изисква в споразумението.

История

Независимо от това, правителството на Сингапур притежава или е съпритежател на редица местни компании, такива като авиационната компания Malaysia-Singapore Airlines (по-късно разделени) и Singapore Telephone Board (която по-късно ще стане Singapore Telecommunications). Като част от нейната стратегия за инвестиции в местни и чуждестранни компании в сектори като производство и корабостроителство, правителствената Economic Development Board (EDB) придобива миноритарни дялове в редица различни местни компании. Правителството също придобива или създава няколко компании, като Keppel Corporation (първоначално Keppel shipyard, придобита от Британската Кралска флотилия, след оттеглянето й от острова), ST Engineering (първоначално един производител на оръжия, създаден за да доставя оръжия за въоръжените сили на Сингапур), и корабната компания Neptune Orient Lines.

До инкорпорирането на Темасек Холдингс, повечето от тези акции са притежание на Министерството на финансите. Темасек е инкорпорирана през 1974г. с парламентарен Закон.  Министерството е посочено за (и така остава)  единствен акционер в Темасек, и различните акции в други сектори притежавани от Министерството се трансферират към него, образувайки един първоначален портфейл от над 100 млн.щ.д. Няколко от компаниите в този портфейл са в последствие публично листвани, въпреки че Темасек продължава да притежава един голям (и в някои случаи мажоритарен) дял. От 2011г. той притежава приблизително 20 % от Keppel Corporation, 54 % от Singapore Telecommunications, 55 % от Singapore Airlines, и 66 % от Neptune Orient Lines. През януари 2008г, изданието The Economist  отбелязва, че Морган Стенли оценява активите на фонда на 159.2 млрд.щ.д. На 5 Март 2008г., изп.директор на Темасек Холдингс Симон Израел се появява в Камарата на представителите в САЩ пред съвместен подкомитет на Комисията за финансовите услуги в изслушване свързано с чуждестранните правителствени инвестиции в Съединените щати.

Инвестиции

От 2004г. Темасек притежава дялове в много на брой големи компании, вкл. Standard Chartered, Bank of China, China Construction Bank, ICICI Bank, Global Crossing, а също и в много от най-големите компании в Сингапур като SingTel, DBS Bank, Singapore Airlines, PSA International, SMRT Corporation, Singapore Power, Neptune Orient Lines и Mediacorp. Също така има инвестиции в публични икони като Singapore Zoo и Singapore Pools,  единствената законна компания за залози в Сингапур. На 14 Октомври  2004г. се обявява, че се затварят оперативните щаб-квартири на ST Engineering и се трансферират активите й към фонда.

Около половината от управляваните от фонда активи са външни за Сингапур, а свързаните с Темасек компанни също държат разширен глобален портфейл, като притежаваните от SingTel Australian telco Optus, и притажаваните от Singapore Airlines 49 % от дяловете в Virgin Atlantic. Въпреки че 75 % от инвестициите на Темасек са в Сингапур, той има цел да намали този процент до 1/3. Другата 1/3 ще се насочи към развитите страни и последната третина се планира за инвестиции в развиващите се страни.

Финансови показатели

Финасовата година на Темасек приключва през Март и отчетите обикновено се подготвят през периода Юли-Август. Общата възвръщаемост на  Темасек Холдингс е 17% годишно с изключение на 1974г.

2004

За да покрие законовите изисквания при издаването на облигации,  за да увеличи парите от публиката, Темасек публикува своите отчети за първи път в своята 30-годишна история на 12 Октомври 2004г. Нетната печалба е 7.4 млрд.синг.д. (4.4 млрд.синг.д.) при приходи за 56.5 млрд.синг.д. за финансовата година с край месец Март 2004г. Нейната печалба за 2003г. е 241 млн.синг.д. при приходи за 49.65 млрд.синг.д. през предходната финансова година, докато нейната печалба през 2002г. е 4.92 млрд.синг.д. при приходи за 42.56 млрд.синг.д.

Отчетът за 2004г. показва, че Темасек управлява активи за 90 млрд.синг.д. Това представлява средна обща възвръщаемост от 18 % на годишна база от 1974г. Темасек Холдингс увеличава своята прозрачност през годините, отваряйки своите документи през 2005г. Стандарт енд Пуърс оценява компанията с кредитен рейтинг от ААА като една от най-добрите компании. По време на този отчет, различните компании свързани с Темасек Холдингс държат една трета от капитализацията между тях на фондовия пазар в Сингапур.

2007

Темасек отчита спад от 29% в приходите до 9.1 млрд.синг.д. (6 млрд. щ.д.) в следствие на по-малко трансакции и тревожния изглед за пазара през годината. Портфейла на компанията остава на ниво от 164 млн.синг.д., избягвайки целта от 100 млрд.щ.д. за първи път и е с около  27 % по-висок, отколкото през 2006г.

2008

Темасек постига рекордни печалби от 18 млрд.щ.д. (12 млрд.щ.д.), два пъти повече от 2007г. Този резултат е постигнат благодарение на продажби на активи за 17 млрд.щ.д. през последната година. Портфейла на Темасек нараства до 185 млрд.синг.д. (134 млрд.щ.д.), един ръст от 13% в сравнение с предишната година, включващ една рядка инжекция в размер на 10млрд.синг.д. от страна на правителството на Сингапур.

2009

На 10 Февруари, Темасек отбелязва, че стойността на инвестиционни портфейл пада с 31%, или с около 39 млрд.щ.д., от Март до Ноември миналата година.

На 28 Май, посред ипотечната криза, финансовия министър на Сингапур брани представянето на Темасек в парламентарната зала, когато суверенния фонд прави 56 млрд.синг.д. (38.5 млрд.щ.д.) през текущия пазарен цикъл, който започва около месец Март 2003г. В този шестгодишен период, той постига годишна възвръщаемост от 15 %, което е по-добър показател в сравнение с 6-те % възвращаемост на MSCI глобалния фондов пазар и “уважително” сравнен с останалите почетни институционални инвеститори.

2010

На 8 юли, Темасек отчита 42% пълно възстановяване на своя портфейл до 186 млрд.синг.д. (134 млрд.щ.д.), но нетната печалба пада с 26% до 4.6 млрд.синг.д. 10 млрд.синг.д. нови инвестиции се правят през годината, в най-съвременните сектори по отношение на ресурси и енергия.

От 31 Март 2010г., общата инвестиция в рамките на Азия нараства от 74 % до 78%, в рамките на ОИСР пада от 22% до 20%. Около 23% от инвестициите са нелиствани активи. По-вероятно е да поддържа своя фокус върху Азия в близкото бъдеще.

SingBridge International е основана за да развива интегрирани регионални и високомащабни проекти в Азия.

Seatown е основана и подхранена с 4 млрд.щ.д. като пилотен проект с цел извършване на инвестиции независимо от Темасек, с възможност за създаване на хедж позиции.Тя може да привлече външни институции за съинвестиции за период от 3-5 години и публиката за период от 8-10 години.

Отчета за годината цитира протекционизма в развитите страни, Европейската суверенна дългова криза и балоните на активи в развиващите се икономики сред рисковете за по-слабото възстановяване.

Дискусия

Темасек е пълна собственост на Министерството на финансите на Сингапур, и тези близки връзки с правителството в няколко случаи предизвиква протести в различните страни.

Когато ST Telmedia (STT Communications), компания свързана с Темасек, придобива значителен дял в индонезийската Indosat, работниците започват да протестират, че работят за Сингапур.

През 2003г., когото ST Telmedia (STT Communications) придобива две трети от технологичната Global Crossing, придобиването е нужно до се одобри от правителството на САЩ с цел да се гарантира, че едно чуждо правителство не контролира разширената компютърна мрежа.

Основна точка – продажба на Shin Corporation на Temasek Holdings

Придобиването от Темасек през 2006г. на Shin Corporation, притежавана от фамилията на Тайландския министър-председател Таксин Шинаватра, е особено спорно, като води до изгаряне на статуите на Лии и Хо от страна на протестиращите по улиците на Банкок. Сделката е фактор в процеса по избухване на Тайландската политическа криза, която води до падането на Таксин и преглед на закоността на тази трансакция. Военната хунта, която сваля Таксин, по-късно се опитва да принуди безуспешно Темасек да оттегли голяма част от своята инвестиция в  Shin Corp. От 2011г. Темасек все още ефективно контролира мажоритарния дял в Shin Corporationр, която сменя своето име на Intouch Corporation чрез своите филиали.

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Категории

%d bloggers like this: